தமிழ்நாடு குலால சங்க 24ஆம் ஆண்டுவிழா-PART-7
    சேலம் மாவட்டத்தில் குலாலர்கள் சமூகம்
        முகப்பு  
சேலம் மாவட்டத்தில் குலாலர்கள் சமூகம் உருவாக்கம் செய்யப்பட்டு வருகிறது